Category: Pengetahuan Keislaman

Pengertian, Hukum dan Tatacara Pelaksanaan Wasiat Lengkap, Mudah dan Praktis (Faraid)

“Fuqaha’ Malikiyah menta’rifkannya adalah suatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima wasiat meng-hak-i 1/3 harta peninggalan si pewasiat, sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada si penerima wasiat, sepeninggalnya.” PENGERTIAN WASIAT Faraid – Fuqaha’ yang bermadzhab Hanafiyah...